Đoạn video của Cnet cho thấy, thiết kế smartphone đã thay đổi tích cực từ khi iPhone ra đời.