Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Công thương nghiên cứu tình hình thực tế trên thế giới và năng lực của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu trong nước để xem xét, đề xuất lộ trình nâng số ngày nhu cầu dự trữ lên khoảng 40 ngày. Cần xây dựng hệ thống theo dõi dự trữ thương mại và lưu thông xăng dầu, bảo đảm tốt công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện phương pháp quản lý dự trữ quốc gia về sản phẩm xăng dầu, tránh thất thoát; bảo đảm phát huy tối đa lợi ích của việc dự trữ cho người tiêu dùng và nền kinh tế.