Chúng tôi muốn tách C/O đã được cấp thành hai hoặc ba bộ thì có được không? Những bộ C/O mới được cấp lại sẽ lấy theo số cũ và ngày cấp cũ hay theo số mới và ngày cấp mới? (Trần Hoàng Việt, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.)