Nhiều doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm thị trường, đơn hàng mới bảo đảm đủ việc làm, thu nhập cho người lao động