Nhiều vi phạm đã diễn ra đối với các công ty ty đại chúng nhưng mức xử phạt quá nhẹ nên ai cũng “vui vẻ”...