Bị cáo Chi khai đã mua bán nhiều thương vụ bằng pháp nhân Arabella