Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam chỉ được phép thu khi được ủy quyền.