Báo cáo kết quả và thông báo giao dịch tiếp cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC), CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL), CTCP Dược phẩm OPC (OPC), CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP), CTCP Traphaco (TRA) như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư chứng khoán Y tế Bản Việt * Mã CK: DMC * Chức vụ tại tổ chức niêm yết: cổ đông lớn * Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.348.438 cp (7,7%) * Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 100.000 cổ phiếu * Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cp * Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: diễn biến giá thị trường của cổ phiếu DMC không phù hợp với chiến lược đầu tư * Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.348.438 cp (7,7%) * Thời gian thực hiện giao dịch : 13/5/2010 – 24/5/2010 * Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tiếp: Bán 248.000 cp, mua 248.000 cp * Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.348.438 cp (7,7%) * Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư * Phương thức giao dịch: khớp lệnh * Thời gian dự kiến giao dịch: từ 1/6/2010 đến 1/8/2010 2. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Y TẾ BẢN VIỆT Mã chứng khoán giao dịch: DCL Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 632.310 cổ phiếu (6,5%) Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 132.310 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 632.310 cổ phiếu (6,5%) Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: diễn biến giá thị trường của cổ phiếu DCL không phù hợp với chiến lược đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/05/2010 đến ngày 13/07/2010. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tiếp: + Bán 232.310 cổ phiếu + Mua 232.310 cổ phiếu Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 632.310 cổ phiếu (6,5%) Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 01/06/2010 đến 01/08/2010 3. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Y TẾ BẢN VIỆT Mã chứng khoán giao dịch: OPC Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 584.901 cổ phiếu (7,1%) Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 204.900 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 584.901 cổ phiếu (7,1%) Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: diễn biến giá thị trường của cổ phiếu OPC không phù hợp với chiến lược đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch: 13/05/2010 – 13/07/2010 Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tiếp: + Bán 254.900 cổ phiếu + Mua 254.900 cổ phiếu Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 584.901 cổ phiếu (7,1%) Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 01/06/2010 đến 01/08/2010 4. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Y TẾ BẢN VIỆT - Mã chứng khoán giao dịch: IMP - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 738.280 cổ phiếu (6,4%) - Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 238.280 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 cổ phiếu - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 734.280 cổ phiếu (6,4%) - Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: diễn biến giá thị trường của cổ phiếu IMP không phù hợp với chiến lược đầu tư. - Thời gian thực hiện giao dịch: 17/05/2010 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tiếp: + Bán 250.000 cổ phiếu + Mua 250.000 cổ phiếu - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 734.280 cổ phiếu (6,3%) - Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 01/06/2010 đến 01/08/2010 5. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Y TẾ BẢN VIỆT - Mã chứng khoán giao dịch: TRA - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 723.705 cổ phiếu (7,1%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: + Bán 220.000 cổ phiếu + Mua 220.000 cổ phiếu - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 723.705 cổ phiếu (7,1%) - Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 01/06/2010 đến 01/08/2010 Theo HOSE