Đối với các doanh nghiệp khai thác dịch vụ trên internet, để tồn tại giữa một “rừng” website thương mại điện tử ở mọi lĩnh vực khác nhau, doanh nghiệp nào đưa ra ý tưởng độc đáo sẽ dễ thành công hơn