Trong khi bạn bè vội học, thì có một số teens vội… yêu!