[Kênh14] - Quậy bằng đủ hình thức mới sợ chứ! Hí hí ^^