Trong vòng hai năm tới, sẽ có khoảng 1.000 tu nghiệp sinh Việt Nam được đưa sang Nhật Bản làm việc...