Ngày 7.11, Chủ tịch CĐ ngành CNHN Vũ Nguyên cho biết: Đơn vị có thu nhập bình quân tháng cao nhất 3,8 triệu đồng là Cty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà.