Đánh giá này lựa chọn các AV tốt nhất dựa trên khả năng phát hiện và bảo vệ trước các loại virus và các tính năng khác. Bình luận(1)