10 tháng, cổ phần hóa được 38 doanh nghiệp

Gốc
Theo cập nhật của Bộ Tài chính, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm tiếp tục tái diễn, khi trong tháng 10/2017 chỉ cổ phần hóa thêm được 1 doanh nghiệp.

10 tháng đầu năm nay, có 38 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị thực tế là 81.050 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.917 tỷ đồng.

Để khắc phục tình trạng cổ phần hóa chậm, ngoài đề xuất Chính phủ xem xét ban hành nghị định thay thế Nghị định 59/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Tài chính còn tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xử lý tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện công tác giám sát, tích cực tham gia xử lý vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp.

H.Hòe