(ĐTCK-online) Kết thúc 10 tháng của năm 2011, Tập đoàn FPT (FPT - sàn HOSE) đang dần đạt tới mức kế hoạch đề ra cho các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011.

Doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 10 đạt trên 1.987 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu sau 10 tháng lên trên 20.709 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 10/2011 đạt 224 tỷ đồng, đưa tổng lợi nhuận 10 tháng đạt trên 2.090 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 80% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt trên 1.359 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 6.366 đồng, đạt 78% kế hoạch đề ra cả năm 2011.