Theo báo cáo mới từ Economist Intelligence Unit, Singapore đã vượt qua Tokyo để trở thành thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới...

10. Copenhagen

Copenhagen xếp thứ 15 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 117.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng:
Hiện nay: 4,82 USD; Năm ngoái: 4,47 USD; 5 năm trước: 3,82 USD
Giá một chai rượu vang:
Hiện nay: 13,70 USD; Năm ngoái: 12,03 USD; 5 năm trước: 10,79 USD
Giá một lít xăng không chì:
Hiện nay: 2,18 USD; Năm ngoái: 2,07 USD; 5 năm trước: 2,05 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

6. (đồng hạng) Tokyo

Tokyo xếp thứ 1 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 118.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 7,12 USD; Năm ngoái: 9,06 USD; 5 năm trước: 7,55 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 12,53 USD; Năm ngoái: 15,95 USD; 5 năm trước: 12,13 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,73 USD; Năm ngoái: 1,97 USD; 5 năm trước: 1,69 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

6. (đồng hạng) Melbourne

Melbourne xếp thứ 4 (đồng hạng) vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 118.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 4.43 USD; Năm ngoái: 4,87 USD; 5 năm trước: 3,77 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 22,28 USD; Năm ngoái: 25,03 USD; 5 năm trước: 17,45 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,35 USD; Năm ngoái: 1,49 USD; 5 năm trước: 1,28 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

6. (đồng hạng) Geneva

Vào năm ngoái, Geneva xếp thứ 11. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 118.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 6,38 USD; Năm ngoái: 5,63 USD; 5 năm trước: 5,86 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 8,39 USD; Năm ngoái: 8,19 USD; 5 năm trước: 7,42 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,96 USD; Năm ngoái: 2,04 USD; 5 năm trước: 1,69 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

6. (đồng hạng) Caracas

Caracas xếp thứ 9 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 118.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 11,02 USD; Năm ngoái: 9,40 USD; 5 năm trước: 6,98 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 22,41 USD; Năm ngoái: 18,14 USD; 5 năm trước: 14,61 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 0,02 USD; Năm ngoái: 0,02 USD; 5 năm trước: 0,05 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

5. Sydney

Sydney xếp thứ 3 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 120.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng:
Hiện nay: 4,65 USD; Năm ngoái: 5,03 USD; 5 năm trước: 3,52 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 22,58 USD; Năm ngoái: 25,38 USD; 5 năm trước: 18,27 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,35 USD; Năm ngoái: 1,50 USD; 5 năm trước: 1,28 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

4. Zurich

Zurich xếp thứ 7 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 125.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 6,19 USD; Năm ngoái: 6,08 USD; 5 năm trước: 5,13 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 15,82 USD; Năm ngoái: 16,74 USD; 5 năm trước: 12,24 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 2,06 USD; Năm ngoái: 2,01 USD; 5 năm trước: 1,69 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

3. Oslo

Oslo xếp thứ 4 (đồng hạng) vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 128.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 5,91 USD; Năm ngoái: 6,31 USD; 5 năm trước: 5,33 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 17,13 USD; Năm ngoái: 17,58 USD; 5 năm trước: 16,63 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 2,41 USD; Năm ngoái: 2,61 USD; 5 năm trước: 2,05 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

2. Paris

Paris xếp thứ 8 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 129.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 8,44 USD; Năm ngoái: 8,95 USD; 5 năm trước: 7,31 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 11,45 USD; Năm ngoái: 9,45 USD; 5 năm trước: 8,62 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 2,50 USD; Năm ngoái: 2,38 USD; 5 năm trước: 2,44 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI

1. Singapore

Singapore xếp thứ 6 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 130.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 3,36 USD; Năm ngoái: 3,25 USD; 5 năm trước: 2,90 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 25,04 USD; Năm ngoái: 25,65 USD; 5 năm trước: 22,52 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,73 USD; Năm ngoái: 1,74 USD; 5 năm trước: 1,36 USD

Nguồn: Economist Intelligence Unit/ Ảnh: BI