10 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ 1/7/2019

Gốc
Từ ngày 1/7/2019, Bộ luật Phòng chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực. Điều 20 Bộ luật này quy định rõ những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

[Infographic] 10 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ 1/7/2019

Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc, người đứng đầu cơ quan không được bố trí người thân ruột thịt làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ… là những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Phùng Sắc