100% trang thông tin điện tử của Nhà nước phải đảm bảo các giải pháp an toàn số

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 63/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số (ATTT) quốc gia đến năm 2020. Theo đó, yêu cầu 100% trang thông tin điện tử của Chính phủ, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo các giải pháp an toàn thông tin số.

Cụ thể, quy hoạch đặt ra 4 mục tiêu tổng quát đến năm 2020, hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia được đảm bảo ATTT bởi các hệ thống bảo mật chuyên dùng có độ tin cậy cao; hình thành mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn mạng và hạ tầng thông tin quốc gia với sự tham gia của các thành phần kinh tế. Nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam được đào tạo về ATTT với trình độ tương đương với các nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN; nhận thức xã hội về ATTT được phổ cập và ngày một nâng cao; 100% cán bộ quản trị hệ thống trong hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia được đào tạo và cấp chứng chỉ quốc gia về ATTT. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Đến năm 2015, các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được kiểm tra định kỳ, đánh giá, kiểm định hàng năm về mức độ đảm bảo ATTT theo các tiêu chuẩn do nhà nước quy định; 100% trang thông tin điện tử của Chính phủ, các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất ATTT và có phương án dự phòng khắc phục sự cố đảm bảo hoạt động liên tục ở mức tối đa; 100% các giao dịch điện tử có biện pháp bảo đảm ATTT; các dịch vụ thương mại điện tử mới phải công bố công khai và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng về ATTT trước khi vận hành chính thức. Để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 cần thực hiện một số các giải pháp cơ bản như: nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về ATTT; hoàn thiện các cơ chế chính sách nhà nước về ATTT; xây dựng các thiết chế và tăng cường các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nguồn lực về ATTT và đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần căn cứ vào Quy hoạch này, bổ sung các nội dung về ATTT trong kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng và ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin của đơn vị mình quản lý; Có luận chứng về ATTT và dự toán một phần kinh phí thích đáng để trang bị các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ATTT trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị.

Tin nóng

Tin mới