13,5 tỷ đồng vốn Chương trình 135 chờ giải ngân suốt 3 năm

NDĐT - Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, suốt 3 năm qua tỉnh này vẫn không giải ngân được 13,5 tỷ đồng thuộc dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118993&sub=52&top=37