BDB, SJ1, VNR, ECI, EID, SCD, MCF, SCD, DNC, LGC, TPH, MCC và TCL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức...

13 doanh nghiep chot danh sach tra co tuc - Anh 1

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu SJ1 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

BDB, SJ1, VNR, ECI, EID, SCD, MCF, SCD, DNC, LGC, TPH, MCC và TCL thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 8/4/2016, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (mã BDB-HNX) trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/3/2016.

* Ngày 17/03/2016, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (mã SJ1-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/3/2016.

* Ngày 31/3/2016, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (mã VNR-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/3/2016.

* Ngày 28/4/2016, Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/3/2016.

* Ngày 25/3/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/3/2016.

* Ngày 5/4/2016, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/3/2016.

* Ngày 4/4/2016, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã MCF-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10,6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.060 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/3/2016.

* Ngày 5/4/2016, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/3/2016.

* Ngày 12/4/2016, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/3/2016.

* Ngày 29/4/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/3/2016.

* Ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp.Hà Nội (mã TPH-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2016.

* Ngày 31/3/2016, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2016.

* Ngày 20/04/2016, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2016.