2-10 hàng năm là ngày truyền thống của ngành địa chất Việt Nam

Gốc

Theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 21-5-2010 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 2-10 hàng năm là “Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam”. Việc tổ chức Ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam hàng năm phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức; giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Địa chất Việt Nam; biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của phápluật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng ngành Địa chất Việt Nam, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tin nóng

Tin mới