Vai trò của khoa học và công nghệ tiếp tục được khẳng định trong hoạt động tái cơ cấu ngành Công Thương. Trong đó, phát triển khoa học và công nghệ được xác định là một trong sáu nhóm giải pháp quan trọng để thúc đẩy tái cơ cấu ngành Công Thương, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững.

2 Bo ky ket thuc day khoa hoc cong nghe giai doan 2017-2020 - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh tại Lễ ký kết.

Chiều 9.2, tại trụ sở Bộ Công Thương, Lễ ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học - Công nghệ giai đoạn 2017-2020” được diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Báo cáo của Bộ Công Thương tại lễ ký kết cho biết trong giai đoạn 2016-2020, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân 13,0%/năm, tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp đạt 7%/năm, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 13%/năm, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 42-43% trong GDP cả nước; tăng trưởng xuất khẩu bình quân 11%/năm.

Trong giai đoạn này, Bộ Công Thương nhận định khoa học và công nghệ đã trở thành yếu tố then chốt góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp chủ yếu, mở rộng quy mô và tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo, nhóm hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt thời gian tới, để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Công Thương cho rằng khoa học và công nghệ phải được xem là giải pháp chiến lược trong đổi mới, tái cơ cấu ngành Công Thương.

Xuất phát từ quan điểm và định hướng nêu trên, Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Công Thương đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 - 2020. Đây là một điểm nhấn ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của hai Bộ, đồng thời cũng là cam kết mạnh mẽ về việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành Công Thương

Theo đó, hai Bộ thống nhất giao Vụ Khoa học - Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ, Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương là hai đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp.

Theo nội dung biên bản ký kết, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học - Công nghệ sẽ tăng cường phối hợp trong việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và lĩnh vực công nghiệp và thương mại để đảm bảo lồng ghép hiệu quả, khả thi các chính sách phát triển ngành Công Thương với chính sách khoa học và công nghệ. Trong đó tập trung xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và một số lĩnh vực ưu tiên khác; Tổ chức xây dựng và thực hiện hiệu quả các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong lĩnh vực Công Thương; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm cấp Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2020...

"Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự tham gia của yếu tố khoa học - công nghệ, các doanh nghiệp Việt Nam đã nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh và ngày càng khẳng định vị thế", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định

Tuyết Nhung