In một danh sách thư mục là một điều không được người sử dụng máy tính thực hiện thường xuyên, nhưng khi bạn cần in một danh sách của một thư mục với rất nhiều các tập tin trong đó, bạn sẽ không thể đơn giản chỉ gõ bằng tay tên tập tin.