Ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc ông Nguyễn Văn Liên thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và ông Trần Văn Nhung thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/11/2008 để làm công tác chuyên môn.