Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Năm 2021 là tròn 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam năm nay mang chủ đề 'Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc'.

“Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước”

(Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới)

(Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (VASS)

NGÂN ANH - BẢO AN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/-infographic-20-nam-ngay-gia-dinh-viet-nam--652539/