UBND tỉnh Bến Tre và Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) vừa phối hợp triển khai DA "Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn" - giúp cải thiện môi trường đầu tư, phát triển dịch vụ, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.