Ngày 3.12.2007, TTGDCK HN sẽ tổ chức phiên đấu giá 390.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) của CTCP Sông Đà 6.04. Mức giá khởi điểm được dự kiến là 28.600đ/CP.