4 doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt đề án thuê tổng giám đốc

Gốc
Theo Vụ Đổi mới doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ), đến nay đã có 4/5 TCty nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm "Thuê tổng giám đốc (TGĐ)" trên cơ sở hội đồng quản trị ký hợp đồng với TGĐ thuê. Đây được xem là bước đột phá nhằm tăng hiệu quả hoạt động của DNNN bắt đầu từ đổi mới phương thức sử dụng nhân sự.

Tin nóng

Tin mới