4 trường hợp về thời gian thẩm định giá đất

Gốc
Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM vừa ban hành Quyết định 1653 ngày 14-5 về quy chế hoạt động của hội đồng này.

Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM vừa ban hành Quyết định 1653 ngày 14-5 về quy chế hoạt động của hội đồng này.

Cụ thể, hội đồng làm việc bằng hình thức hội nghị, theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội đồng, tham gia thảo luận, góp ý, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của hội đồng. Phiên họp hội đồng chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên tham dự. Hội đồng kết luận theo ý kiến của đa số thành viên có mặt đã biểu quyết và thông qua tại phiên họp.

Về thời gian thẩm định phương án giá đất, có bốn trường hợp. Thứ nhất, trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để họp hội đồng thì trả lời bằng văn bản và thời gian giải quyết không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Thứ hai, trường hợp hồ sơ đủ điều kiện họp hội đồng để thẩm định phương án giá đất thì thời gian giải quyết hồ sơ của hội đồng không quá năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ phức tạp hoặc có tình tiết mới phát sinh, cần phải làm rõ thì chủ tịch hội đồng quyết định việc gia hạn thời gian giải quyết nhưng thời gian kéo dài thêm không quá năm ngày làm việc.

Thứ ba, đối với hồ sơ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể của UBND TP.HCM về thời gian thực hiện thì hội đồng thực hiện đúng theo chỉ đạo.

Thứ tư, đối với hồ sơ là cơ chế, chính sách thì thời gian xử lý có thể kéo dài hơn nhưng phải báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND TP.HCM theo quy định.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định phương án giá đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ), chuyển hình thức SDĐ từ thuê đất sang giao đất.

Hội đồng cũng thẩm định giá trị quyền SDĐ khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần SDĐ thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Thẩm định giá bán nhà và chuyển nhượng quyền SDĐ là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Thẩm định giá khởi điểm bán đấu giá các nền đất tái định cư, căn hộ chung cư tái định cư dôi dư theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền SDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thẩm định phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số điều chỉnh giá nền đất tái định cư.

Nguồn PLO https://plo.vn/bat-dong-san/4-truong-hop-ve-thoi-gian-tham-dinh-gia-dat-985847.html