Tuần vừa qua có thêm 98 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2010, nâng tổng số lượng các doanh nghiệp đã công bố lên 401 doanh nghiệp.

Tải tài liệu: Cập nhật KQKD kiểm toán 2011 đến 08/04 Top 10 DN có EPS cao nhất 2010 Đơn vị tính: Triệu đồng (EPS: đồng) Top 10 DN đạt doanh thu cao nhất 2010 Đơn vị tính: Triệu đồng 10 DN đạt lợi nhuận sau thuế cao nhất 2010 Đơn vị tính: Triệu đồng 10 DN có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất 2010 (theo tỷ lệ %) Đơn vị tính: Triệu đồng 10 DN có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất 2010 (theo tỷ lệ %) Đơn vị tính: Triệu đồng 10 DN có lợi nhuận giảm mạnh nhất 2010 Đơn vị tính: Triệu đồng 10 doanh nghiệp lỗ “khủng” nhất năm 2010 Đơn vị tính: Triệu đồng