(VOV) - Các cơ quan phấn đấu đến cuối năm có 1 đơn vị được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Sáng 13/4, tại TP HCM, Cụm Các cơ quan thường trú trong nước, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức ký giao ước thi đua năm 2011, trước sự chứng kiến của Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Đài. Theo giao ước, 5 cơ quan thường trú trong nước của Đài TNVN sẽ thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, nhân viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động thi đua; gắn công tác thi đua khen thưởng với việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Ở mỗi cơ quan thường trú, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể sẽ có những hình thức thi đua, khen thưởng thích hợp, kịp thời để động viên cán bộ, nhân viên tham gia phong trào. Giám đốc của 5 cơ quan thường trú trong nước đã cùng ký vào bản giao ước thi đua, phấn đấu đến cuối năm nay có 1 đơn vị được nhận cờ thi đua của Chính phủ và 4 đơn vị được nhận cờ thi đua của Đài TNVN./.