QĐND - Tại các cuộc hội thảo, tọa đàm, vận động tài trợ, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ, chuyên gia… đều đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom, mìn. Cụ thể, nước ta đã đưa nội dung này thành một vấn đề ưu tiên, đặc biệt đã thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh (Chương trình 504) và xây dựng các thể chế để thực hiện. Cộng đồng quốc tế cho rằng: Việt Nam đã đi đúng hướng; với khả năng của chính mình, cùng sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, thời gian tới công tác khắc phục hậu quả bom, mìn ở Việt Nam sẽ thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm “hồi sinh” nhiều vùng đất “chết”, mang lại cuộc sống an toàn hơn cho người dân tại các khu vực bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ.

Để khắc phục hậu quả bom, mìn và an sinh xã hội ở vùng ô nhiễm bom, mìn, Việt Nam rất cần sự ủng hộ rộng rãi, nhằm huy động và tập trung ưu tiên nguồn lực trong nước, quốc tế cho chương trình. Trước mắt đến năm 2025, Việt Nam cần khoản kinh phí khoảng 14.000 tỷ đồng (tương đương 700 triệu USD), để khắc phục hậu quả bom, mìn, trong đó ưu tiên tập trung cho 5 nhóm hoạt động sau:

Triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân bom, mìn tái hòa nhập cộng đồng.

Tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân và cộng đồng, huy động nguồn lực trong và ngoài nước.

Thực hiện các dự án rà phá bom, mìn phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội; hoàn thành dự án điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc; hoàn thiện, ban hành Bộ Tiêu chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom, mìn.

Hoàn thành, đưa Trung tâm Quản lý dữ liệu khắc phục hậu quả bom, mìn quốc gia vào hoạt động; thực hiện các dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành; tăng cường hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom, mìn, năng lực nghiên cứu phát triển và hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan.

Thiết lập cơ chế vận động tài trợ, cơ chế điều phối, cơ chế quản lý và cung cấp thông tin về các hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn.

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam và Ban Chỉ đạo 504, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẵn sàng tiếp nhận mọi sự tài trợ, hỗ trợ, bảo trợ cho Chương trình 504 từ chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đồng thời cam kết cung cấp thông tin và hợp tác để sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ; huy động sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân.

HÀ ANH