Hanoinet - Qua số liệu báo cáo từ các ngân hàng, trong các DNNVV hiện đang có quan hệ tín dụng với các NHTM nêu trên cho thấy 23% số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả; 73,2% DNNVV hoạt động trung bình và 3,8% doanh nghiệp gặp khó khăn trong đó có 1,42% doanh nghiệp có khả năng mất vốn.