Đây là số tiền do Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Đài Loan) hỗ trợ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.