53 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại

Gốc

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 51 tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 22/2. Tỉnh Sơn La cho học sinh đi học trở lại từ ngày hôm nay 24/2. Học sinh tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh sẽ đi học trở lại từ ngày 1/3.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/53-tinh-thanh-pho-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-204539.htm