543 cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chều 12/9, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu đã chủ trì Hội nghị học tập, nghiên cứu tác phẩm 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy Vũng Tàu đến các điểm cầu phường, xã với sự tham dự của 543 cán bộ, đảng viên.

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu, phân tích những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu, phân tích những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong chương trình, các cán bộ, đảng viên được Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu, phân tích những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên cho biết, nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có 28 bài viết, bài phát biểu trong các hội nghị, nhân các sự kiện lớn của đất nước. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tổng hợp và xuất bản Cuốc sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Cuốn sách tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Qua đó, Tổng Bí thư đã tập trung lý giải các câu hỏi lớn của đất nước như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì?.

Các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình cho biết, qua học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP. Vũng Tàu củng cố vững chắc hơn nữa mụ tiêu, lý tưởng chính trị và kiện định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, góp phần xây dựng Đảng bộ TP. Vũng Tàu vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cán bộ, đảng viên của đảng bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự soi, tự sửa.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202209/543-can-bo-dang-vien-hoc-tap-nghien-cuu-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-959674/