Đối với các modem ADSL, tỉ lệ đường tín hiệu giảm dần ở mức 20-30 dB là tốt nhất, còn ở mức 50 là không đạt.