66 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì lợi nhuận âm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2022.

Trong đó bao gồm 66 mã không đủ điều kiện do lợi nhuận sau thuế âm, chưa niêm yết đủ 6 tháng, thuộc diện cảnh báo, thuộc diện kiểm soát, thuộc diện hủy niêm yết...

Cụ thể, mã chứng khoán VIC của Tập đoàn Vingroup không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

Cùng với Vingroup, nhiều đơn vị như CTI, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDCO, PNC (Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam), CII - Côgn ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM cũng có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

Nhiều mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo như VNS (công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam), VOS (CTCP Vận tải Biển Việt Nam), VPH -Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng..

Trong khi đó YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1) thuộc diện kiểm soát cùng các mã như TTF (Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành), TNI, TCR, SMA, SJF, SII, HNG, HAS,..

Nguồn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Nguồn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Thái Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vic-hag-ttf-cti-khong-du-dieu-kien-giao-dich-ky-quy-vi-loi-nhuan-am-5683476.html