Theo Bản quy hoạch các giải pháp chống ngập của giáo sư Nguyễn Sinh Huy thì TP cần khoảng 7.200 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống cống và xây đê bao để chống ngập.