Tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) 7 tháng ước đạt 429.165 tỷ đồng; tổng chi NSNN 7 tháng ước đạt 527.860 tỷ đồng. Như vậy, bội chi NSNN 7 tháng ước khoảng 98.695 tỷ đồng, bằng 60,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Tổng thu NSNN7 tháng ước đạt 429.165 tỷ đồng; tổng chi NSNN 7 tháng ước đạt 527.860 tỷ đồng. Như vậy, bội chi NSNN 7 tháng ước khoảng 98.695 tỷ đồng, bằng 60,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Cân đối ngân sách: Không đơn giản
Ngân sách nhà nước trước “vòng xoáy” công nợ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% (khoảng 21.550 tỷ đồng) so với mức thực hiện tháng 6.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 44.900 tỷ đồng, tăng 43,2% (khoảng 13.550) tỷ đồng so với thực hiện tháng 6; không kể tiền sử dụng đất thì tăng 48,2%; thu từ dầu thô ước đạt 8.600 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng so với thực hiện tháng 6; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 40,4% (khoảng 7.200) tỷ đồng so với thực hiện tháng 6.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT theo chế độ, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 62,4% so với ước thực hiện tháng 6.

Như vậy, tính đến ngày 31/7/2013, tổng thu NSNN ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó: Thu nội địa đạt 281.720 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2012; thu từ dầu thô đạt 64.330 tỷ đồng, bằng 65% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 79.615 tỷ đồng, bằng 47,8% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 78.950 tỷ đồng. Lũy kế chi 7 tháng đầu năm ước đạt 527.860 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng chi đầu tư phát triển ước đạt 92.155 tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Đối với chi trả nợ và viện trợ, ước đạt 60.080 tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2012, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Về cân đối ngân sách, bội chi NSNN tháng 7 ước đạt 5.950 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm ước khoảng 98.695 tỷ đồng, bằng 60,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.