7 tỷ đồng thực hiện phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc

Gốc
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 4154/KH-UBND về phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh lở mồm long móng, góp phần thực hiện thành công chiến lược chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045.

Cụ thể, số lượng ổ dịch lở mồm long móng và gia súc mắc bệnh hằng năm giảm từ 10-20% so với trung bình của giai đoạn 2016-2020. Xây dựng thành công và duy trì ít nhất 350 cơ sở chăn nuôi gia súc an toàn với dịch lở mồm long móng. Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn xảy ra các ổ dịch lở mồm long móng.

Từ năm 2026, tỉnh sẽ xây dựng các huyện hoặc toàn tỉnh an toàn dịch đối với bệnh lở mồm long móng trên gia súc. Ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu trên như: tập trung công tác tuyên truyền về các nội dung liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật; phòng bệnh bằng vaccine; giám sát dịch bệnh; kiểm soát dịch bệnh qua vận chuyển; kiểm soát qua giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và thực hiện tốt các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch lở mồm long móng... Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 7 tỷ đồng.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202105/7-ty-dong-thuc-hien-phong-chong-benh-lo-mom-long-mong-tren-gia-suc-3055186/