8 cách biến hóa của động từ 'jump'

Gốc
Học tiếng Anh với động từ "jump". Động từ "jump" (nhảy) được sử dụng trong nhiều thành ngữ để diễn đạt các ý khác nhau trong tiếng Anh.

8 cách biến hóa của động từ 'jump' - Ảnh 1

Jump for joy: nhảy cẫng lên vì vui sướng

Ví dụ: The blood tests so far show my mother doesn't have cancer, but it's still too early to jump for joy because she has to have more tests.

Kết quả thử máu cho thấy mẹ tôi không mắc ung thư, nhưng vẫn còn quá sớm để ăn mừng vì bà còn phải làm nhiều xét nghiệm nữa.

Jump off the page: nổi bật, cực kỳ thông minh hoặc tài năng

Ví dụ: That was such an eye-catching newspaper advertisement. It really did jump off the page!

Đó là một quảng cáo bắt mắt. Nó thực sự nổi bật.

Jump the gun: làm một việc gì đó quá sớm, “cầm đèn chạy trước ô tô” (thường được sử dụng trong các cuộc thi thể thao khi người chơi bắt đầu cuộc chơi trước khi có hiệu lệnh)

Ví dụ: We all had to start the race again because Jane jumped the gun.

Chúng tôi phải bắt đầu lại cuộc đua vù Jane đã xuất phát trước khi hiệu lệnh phát ra.

Jump on the bandwagon: tham gia vào một hoạt động đang trở nên rất phổ biến hoặc thay đổi quan điểm của mình về một vấn đề nào đó đang trở nên phổ biến để có thể nhận lợi ích từ nó.

Ví dụ: After a couple of politicians won elections by promising to cut taxes, most of the others jumped on the bandwagon.

Sau khi một số chính trị gia chiến thắng bầu cử nhờ hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế, hầu hết những chính trị gia khác đều làm theo.

Jump through hoops: trải qua rất nhiều nỗ lực để làm điều gì đó

Ví dụ: The company is jumping through hoops these days to try to please advertisers.

Công ty đang vượt qua rất nhiều khó khăn trong thời gian này để cố gắng làm hài lòng các nhà quảng cáo.

Jump ship: bỏ việc, từ chức, đặc biệt là khi có khó khăn với công việc đó hoặc để sang làm một công việc khác

Ví dụ: Another advertising agency offered him $1000 to jump ship.

Một công ty quảng cáo khác đề nghị anh ấy con số 1.000 đô để nghỉ việc.

Jump the shark: miêu tả một hiện tượng từng rất tốt, nổi tiếng nhưng sau đó rơi vào tình trạng giảm sút về chất lượng lượng và danh tiếng.

Jump at your own shadow: quá sợ hãi

Ví dụ: You’ll jump at your own shadow after watching the movie.

Bạn sẽ vô cùng sợ hãi sau khi xem bộ phim ấy.

Nguyễn Thảo

Tin nóng

Tin mới