80% số hộ đã nhận thức được tác hại của asen

Gốc
Qua 2 năm triển khai dự án, đã có 80% số hộ gia đình nhận thức được tác hại của asen ảnh hưởng đến sức khỏe và tự nguyện xây dựng bể lọc giảm thiểu asen; 50% số bể lọc nước cũ chưa đúng kỹ thuật được cải tạo theo đúng hướng dẫn của chuyên gia dự án; 75% học sinh tiểu học và THCS có ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường...

Tin nóng

Tin mới