Ban Thư ký ASEAN vừa công bố danh sách các khách sạn được nhận giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN, trong đó Việt Nam có 9 khách sạn.