Lũy kế 9 tháng đầu năm, OCH đạt doanh thu 797 tỷ đồng, tăng trưởng 36,2% nhưng lại lỗ ròng 37,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty lãi hơn 43 tỷ đồng.

9 thang, OCH lo hon 37 ty dong - Anh 1

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH ), công ty đạt doanh thu thuần gần 419 tỷ đồng, tang 35,8% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ tăng 30% giúp lợi nhuận gộp đạt gần 233 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ mức 53,6% lên 55,6%.

Mặc dù vậy, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ lại sụt giảm mạnh từ mức 161,6 tỷ đồng xuống còn vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân là công ty không còn khoản lãi bán các khoản đầu tư như năm trước.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lần lượt 24% và 21% khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinhm doanh của doanh nghiệp chỉ còn 85,6 tỷ đồng, giảm 55,6% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, OCH đạt lãi ròng 61,3 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 274 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, OCH đạt doanh thu 797 tỷ đồng, tăng trưởng 36,2% nhưng lại lỗ ròng 37,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty lãi hơn 43 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, OCH có gần 189 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, tăng 32,4% so với đầu năm, tuy nhiên, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là chứng khoán kinh doanh) của doanh nghiệp đã giảm 53 tỷ đồng và hầu như không còn gì.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 1.102 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là hơn 454 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 21,4% so với đầu năm, lên hơn 284 tỷ đồng.

Nợ phải trả vẫn chiếm một tỷ trọng khá cao trong nguồn vốn, chiếm 66%, đạt gần 2.337 tỷ đồng, trong đó, gần 1807 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.

Tính đến hết quý III/2016, công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế 879 tỷ đồng.

Trần Thúy