Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) thông báo đã đạt hơn 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm.

Tính đến 30/9/2009, tổng tài sản của SCB đạt 47.149 tỷ đồng, tăng 41,26% so với cùng kỳ năm 2008; vốn điều lệ bình quân và các quỹ đạt hơn 3.867 tỷ đồng, tăng 69,69% so với cùng kỳ năm 2008; tổng vốn huy động đạt hơn 41.319 tỷ đồng, tăng 41,82%; dư nợ tín dụng đạt hơn 30.520 tỷ đồng, tăng 46,48% và lợi nhuận trước thuế hơn 600 tỷ đồng, tăng 18,13% so với cùng kỳ năm 2008. Trước đó, ngày 11/9, Đại hội đồng cổ đông SCB đã thông qua nghị quyết chấp thuận việc điều chỉnh phương thức chia cổ tức năm 2009 theo nội dung văn bản số 250/SCB-HĐQT.09 ngày 25/8/2009 của Hội đồng Quản trị: Sau khi kết thúc năm tài chính 2009, SCB tiến hành chi trả 100% cổ tức bằng cổ phiếu.