Dân còn nghèo, xây dựng Trung tâm hành chính nghìn tỷ để làm gì?

Gốc
Có ý kiến cho rằng, việc xây dựng Trung tâm hành chính nghìn tỷ có thể xuất phát từ lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ của cán bộ lãnh đạo địa phương...

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/dan-con-ngheo-xay-dung-trung-tam-hanh-chinh-nghin-ty-de-lam-gi-pos t163193.gd