ABBANK mở rộng đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Hanoinet- Được thành lập từ tháng 2/2008, Trung tâm Đào tạo ABBANK chính thức đi vào hoạt động theo hướng chuyên nghiệp với nhiệm vụ xây dựng chiến lược, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống ABBANK trên toàn quốc.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=55827