Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đã công bố quyết định của HĐQT về việc thay đổi thành viên Hội đồng thành viên.

- Người được bổ nhiệm: Từ Tiến Phát
Chức vụ: Ủy viên HĐTV
Ngày hiệu lực: 27/07/2015
- Người được bổ nhiệm: Nguyễn Ngọc Như Uyên
Chức vụ: Ủy viên HĐTV
Ngày hiệu lực: 27/07/2015
- Người được miễn nhiệm: Lê Bá Dũng
Chức vụ: Ủy viên HĐTV
Ngày hiệu lực: 27/07/2015

Tài liệu đính kèm:
006_2015.7.27_f83a3d2_CBTT Thay doi thanh vien HDTV ACBS 2015.pdf
006_2015.7.27_2002902_2409-TCQD-HDTV ve viec thay doi thanh vien HDTV ACBS.pdf

Minh Tuấn